WNOSZENIA OBIEKTÓW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W REJESTRZE CELNEJ UKRAINY

Jednym ze skutecznych instrumentów ochrony praw własności intelektualnej jest zapobieganie przenoszenia obiektów własności intelektualnej przez granicę Ukrainy wnosząc obiekty intelektualnej własności do Rejestru Celniczego. Pod warunkiem jeżeli obiekt jest wniesiony, posiadacz praw może zabronić wwóz/wywożenie obiektów (towarów) i zażądać odszkodowania strat z naruszyciela.

Fachowcy kompanii "Mikhailyuk, Sorokolat i Partnerzy" nadają kompleks usług z ochrony praw intelektualnej własności i wnoszenia obiektów intelektualnej własności do Rejestru Celniczego Ukrainy.

Następne obiekty intelektualnej własności, chronione odpowiednio do prawa, mogą być wniesione do Rejestru Celniczego Ukrainy:

 • znaki towarówy;
 • przemysłowe wzorce;
 • pożyteczne modele;
 • wynalazki;
 • gatunki roślin;
 • obiekty autorskiego prawa i stycznych praw.

Porządek rejestracji obiektów intelektualnej własności w Rejestrze Celniczym, włączając formę podania, listę koniecznej informacji i dokumentów, dołączonych do podania, porządek przedstawienia i rozpatrzenia podania, a także prowadzenia rejestru wyznacza się Gabinetem Ministrów Ukrainy. Przykładamy uwaga do nieobecność oficjalnego zbioru za rejestrację celniczą, a także skasowanie wymogu o nadaniu wadium/gwarancji.

Minimalny pakiet dokumentów, dołączonych do podania o rejestracji celniczej, wlącza:

 • pełnomocnictwo (w razie podania przedstawicielem);
 • dokument, co potwierdza działanie prawnej ochrony obiektu intelektualnej własności (na przykład, wyciąg z odpowiedniego państwowego rejestru);
 • dokładny opis obiektu intelektualnej własności i oryginalnych towarów;
 • wzorce czy obrazy oryginalnych towarów, przy obecności wiadomości o podrobionych towarach ich opis i wzorceczy obrazy.

Zależnie od okoliczności sprawy mogą być nadane dodatkowe dokumenty i materiały.

Odpowiednio do czynnego Porządku podania o rejestracji celniczej podlega się rozpatrzeniu w ciągu 30 dni pracujących po jego przedstawieniu. Obiekt może być wniesiony do Rejestru Celniczego na okres 6 miesięcy czy 1 roku (na mniemanie posiadacza praw) z możliwością jego przedłużenia nieograniczona ilość razy w ramach terminu dzialania praw na odpowiedni obiekt intelektualnej własności.

Dla pomocy w obronie praw intelektualnej własności podczas celniczej kontroli towarów, przesuwanych przez granicę, informacja o zarejestrowanych w Rejestrze Celniczym obiektach intelektualnej własności skierowuje się do wszystkich organów celniczych Ukrainy. Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującym prawem, środki, związane z wstrzymaniem celniczego załatwienia, stosują się względem towarów, przywożonych/wywożonych dla wolnego obrotu, za wyjątkiem:

 1. osobistych rzeczy;
 2. towarów, które zawierają obiekty intelektualnej własności, ochraniają się zgodnie z prawem, przemieszczają się przez granicę w celach osobistego użycia i nieprzeznaczone dla produkcyjnej czy innej przedsiębiorczej działalności, sumaryczny wartość/waga których nie przekracza limitów, ustalonych przez część 1 artykułem 374 Kodeksu Celniczego Ukrainy;
 3. zapasów.

W razie ujawnienia na podstawie wiadomości Rejestru Celniczego oznak naruszenia praw intelektualnej własności względem towarów, okazanych do celniczej kontroli i załatwienia, ich celnicze załatwienie wstrzymuje się w terminie do 10 dni pracujących, który przy konieczności może być przedłużony do 10 dni pracujących (względem towarów łatwo psujących się termin wstrzymania składa 3 pracujących dnia bez możliwości jego przedłużenia), a towary podlegają się rozmieszczeniu w magazynie organu celniczego.

W dzień podjęcia decyzji o wstrzymaniu celniczego załatwienia towarów celniczy organ za pomocą elektronowego związku i/albo faksu informuje posiadacza praw o fakcie nadania towarów do celniczego załatwienia, a zgłaszającego - o przyczynach wstrzymania z wskazaniem kontaktowej informacji posiadacza praw. Dalej posiadacz praw może zawiadomić organ celniczy o nieobecności naruszenia albo inicjować działania z obrony praw. W razie przyjęcia środków po obronie praw intelektualnej własności pytanie o naruszeniu praw rozwiązuje się w ramach późniejszych prawnych procedur - jeśli naruszenie praw nie było ustalone, na posiadaczu praw polega obowiązek po odszkodowaniu kosztów po przechowywaniu zatrzymanych towarów i straty wyrządzone ich właścicielowi / zgłaszającu.

Jeśli u Was jakieś pytania odnośnie wnoszenia obiektów intelektualnej własności do Rejestru Celniczego Ukrainy, napiszcie nam! Będziemy wesołe Wam pomóc!